Авилгатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан цахим сургалтад хамрагдлаа.

A- A A+
Авилгатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан цахим сургалтад хамрагдлаа.

2021 оны 09 дүгээр сарын 24-ны өдөр

АТГ-ын Урьдчилан сэргийлэх , соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ажилтан, комиссар Б Тэрбиш "Авлигын хор хөнөөл, авлигаас урьдчилан сэргийлэх арга зам" сэдвээр;

АТГ-ын Урьдчилан сэргийлэх , соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ажилтан, комиссар У.Номин-Эрдэнэ "Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх , тайлбар мэдүүлэг гаргах тухай" сэдвээр;

АТГ-ын Урьдчилан сэргийлэх , соён гэгээүлэх хэлтсийн ажилтан, комиссар Б.Ганхуяг "Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд авлигын гэмт хэргийг хуульчилсан байдал" асэдвээр тус тус цахим сургалт орлоо.

Төрийн албан хаагчдад авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлсэн үр өгөөжтэй сургалт болсон . Хэлтсийн 28 албан хаагч хамрагдаа.