Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль, эрх зүйн мэдээллээр хангах, гэрээ байгуулахад анхаарах асуудал сэдэвт онлайн сургалт

A- A A+
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль, эрх зүйн мэдээллээр хангах, гэрээ байгуулахад анхаарах асуудал сэдэвт онлайн сургалт

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газраас 2021 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгуулсан улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтанг хууль, эрх зүйн мэдээллээр хангах, тэдгээртэй гэрээ байгуулахад анхаарах асуудал сэдэвт онлайн сургалтанд хэлтсийн дарга, иргэний улсын ахлах бүртгэгч нар хамрагдав.