Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжын онлайн сургалтанд хэлтсийн албан хаагчид хамрагдлаа.

A- A A+
Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжын онлайн сургалтанд хэлтсийн албан хаагчид хамрагдлаа.

Тус хэлтсийн 2021 оны сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан дагуу Аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗХ, Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс хамтран зохион байгуулсан Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжоор бэлтгэсэн онлайн сургалтанд хэлтсийн албан хаагчид 2021 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр бүрэн хамрагдав.