• Иргэнийхээ язгуур эрх ашгийг эрхэмлэх дээдэлж, бүртгэлийн үйлчилгээг шуурхай хүргэдэг Монгол төрийн үйлчилгээний байгууллага байна.
  • Бүртгэлийн үйлчилгээг найдвартай, үр дүнтэй, шуурхай явуулах замаар төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа, үндэсний эдийн засгийн хөгжлийг дэмжигч байгууллага байна.
  • Бүртгэлийн орчин үеийн дэвшилтэт хандлага, арга технологийг нэвтрүүлэгч, суралцагч байгууллага байна.