1. Бүртгэлийн үйлчилгээг цахимжуулж, технологийн шинэчлэл хийх
  2. Үйлчилгээний орчин, ажлын байрны нөхцлийг сайжруулах
  3. Бүртгэлийн үйлчилгээг хүнд сурталгүй, шуурхай болгох
  4. Боловсон хүчний чадавхийг сайжруулах
  5. Мэдээллийг сангийн аюулгүй, найдвартай байдлыг хангах
  6. Санхүүгийн менежментийн оновчтой бүтцийг бий болгох